Exelia.

Agency: TenFour Communication Agency

Creative director & Copywriter: Georgia-Zozeta Miliopoulou

Art director: Athanasia Bratsiakou, Nadia Maravelaki

Agency: TenFour Communication Agency

Creative director & Copywriter: Georgia-Zozeta Miliopoulou

Art director: Athanasia Bratsiakou, Nadia Maravelaki